Biểu mẫu

Chia sẻ các tài nguyên biểu mẫu như các biểu mẫu hành chính, biểu mẫu dành cho doanh nghiệp, các đơn từ, các biểu mẫu hợp đồng, ...
Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC !
Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC !
12/09/2018

 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC  là loại giấy tờ thường được sử dụng trong các công ty, đơn vị.Mẫu Giấy đề nghị thanh toán


Mẫu giấy đề nghị thanh toán giữa các tổ chức, đơn vị, công ty
Mẫu giấy đề nghị thanh toán giữa các tổ chức, đơn vị, công ty
12/09/2018

 

Trong trường hợp hai bên cùng ký kết thực hiện công việc hay hợp đồng, sau khi hoàn tất bên có nghĩa vụ trả tiền chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa đủ,