Biểu mẫu

Chia sẻ các tài nguyên biểu mẫu như các biểu mẫu hành chính, biểu mẫu dành cho doanh nghiệp, các đơn từ, các biểu mẫu hợp đồng, ...
Mẫu giấy đề nghị thanh toán giữa các tổ chức, đơn vị, công ty
Mẫu giấy đề nghị thanh toán giữa các tổ chức, đơn vị, công ty
12/09/2018

 

Trong trường hợp hai bên cùng ký kết thực hiện công việc hay hợp đồng, sau khi hoàn tất bên có nghĩa vụ trả tiền chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa đủ,


Mẫu biên bản cuộc họp đơn giản ở công ty!
Mẫu biên bản cuộc họp đơn giản ở công ty!
12/09/2018

 

Biên bản cuộc họp là loại văn bản hành chính thông dụng ở nhiều công ty – đặc biệt trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý….Dưới đ