Biểu mẫu

Chia sẻ các tài nguyên biểu mẫu như các biểu mẫu hành chính, biểu mẫu dành cho doanh nghiệp, các đơn từ, các biểu mẫu hợp đồng, ...
Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nhất 2018
Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nhất 2018
23/04/2018

Trong quá trình giải quyết vụ án, người bị hại có thể làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can. Hãy xem và tải mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nhất năm 2018.


Mẫu đơn xin chuyển trường mới nhất năm 2018
Mẫu đơn xin chuyển trường mới nhất năm 2018
23/04/2018

Giấy chuyển trường cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, tình trạng hoàn thành chương trình học tại ngôi trường đang học và trình bày mong muốn được chuyển sang ngôi trường mới. Xem và tải mẫu đơn xin chuyển trường mới nhất 2018.