Hoá đơn 2018 có gì mới , bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2018


Những điểm mới về hóa đơn bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2018 xin chia sẻ bài viết thông tin của Kế toán Đức Minh dể các bạn kế toán và doanh nghiệp nắm được : 

Có nhiều điểm mới quan trọng về hóa đơn thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP bắt đầu từ ngày 01/08/2018. Nội dung chi tiết như sau:

1. Những hóa đơn đã lập được xử lý như sau:
- Trường hợp đã gửi cho người mua nhưng hàng hóa, dịch vụ vẫn chưa được giao hàng hoặc cung ứng hoặc người mua, người bán vẫn chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên.
+ Việc hủy HĐĐT có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thỏa thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.
- Trường hợp đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, người bán người mua đã kê khai thuế, sau khi phát hiện sai sót thì cả 2 bên phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả 2 bên ghi rõ sai sót đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (Tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Nhữn điểm mới trong hoá đơn năm 2018
2. Trong trường hợp hủy số hóa đơn
- Trường hợp hóa đơn đã lập, đã sinh số hóa đơn của Doanh nghiệp nhưng chưa nộp; Nếu Doanh nghiệp phát hiện hóa đơn lập sai hoặc trường hợp hóa đơn không thành công do lỗi của Doanh nghiệp thì các hóa đơn này sẽ phải hủy và Doanh nghiệp không được gửi lại. Doanh nghiệp truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) thực hiện hủy các hóa đơn này.
- Trường hợp Doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng các số hóa đơn đã đăng ký phát hành, Doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để khai báo việc hủy số hóa đơn đã đăng ký nhưng chưa sử dụng theo Mẫu số 06/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Nghị định này. Thông tin hủy số hóa đơn của Doanh nghiệp được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
- Nguyên tắc hủy hóa đơn đã đăng ký phát hành theo quy định hiện hành về hóa đơn.

>> Chú ý:
Bộ Tài chính có trách nhiệm hỗ trợ Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của Doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018 được tiếp tục sử dụng trong năm 2018 và 2019.

Nguồn: Sưu tầm Kế toán Đức Minh
Thông tin về tác giả Thanh Tâm
Thanh Tâm
Chia sẻ là Niềm vui, mình thích viết lách và online


TIỆN ÍCHDự báo thời tiết

Giá vàng ngoại tệ