Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn Giá trị gia tăng đã lập mới nhất 2018


 

Trong trường hợp xuất sai hoá đơn các thông tin liên quan đến Mã số thuế và chưa được kê khai, thì mẫu biên bản thu hồi hoá đơn Giá trị gia tăng là loại văn< 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số:……../BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …..tháng…..năm 2018, tại Văn phòng Công ty TNHH A, đại diện hai bên gồm:

BÊN A : CÔNG TY TNHH A

MST: ……………………………......……............

Đại diện:      ………………………………………Chức vụ:……………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………….

BÊN B : CÔNG TY TNHH B

MST: ……………………………......……............

Đại diện:      ………………………………………Chức vụ:……………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………….

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn ………… đã lập, có ký hiệu: ………. số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số ………….., ký hiệu:…………. số ………….. ngày …………………

 

Lý do thu hồi : ……………………….........................................

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

 


Download (282 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM