Mẫu hợp đồng kinh tế ngắn gọn, đơn giản cho các doanh nghiệp, đơn vị !


 

Mẫu hợp đồng kinh tế ngắn gọn và đơn giản nhất năm 2018 mà chiasetainguyen giới thiệu dưới đây rất phù hợp với những thương vụ hợp tác có giá trị trung bìnhCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…..,ngày…..tháng….năm 2018

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:………../HĐKT

         Căn cứ bộ luật dân sự số 91/ 2015/QH13 đã được quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

      Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.

     Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai  bên.

Hôm nay, ngày……tháng …..năm 2018 tại …………………….,chúng tôi gồm:

Bên A:(Bên Mua): ………………………………………………………………..

Đại diện : ……………………………………………Chức vụ :…………………..

MST :…………………………………………………………………………….

Địa chỉ :……………………………………………………………………………

Số điện thoại :……………………………………………………………………..

         

Bên B: ( Bên bán): Cửa hàng/ công ty…………………………………………..

       Đại diện :…………………………………….Chức vụ: Chủ cửa hàng

      MST :…………………………………………………………………………

Địa chỉ :………………………………………………………………………..

Số điện thoại :

Tài khoản số:………………………………..tại Ngân hàng…………………….

          Hai bên đã thỏa thuận thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: 

          Bên B nhận cung cấp cho bên A các hàng hoá/ sản phẩm sau:

 

STT

 

Tên Sản Phẩm

 

ĐVT

Số Lượng

 

Đơn Giá

 

Thành Tiền

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng

 

 

 

 

 

Hóa đơn trực tiếp 5% ( hoặc VAT)

 

 

 

 

 

Tổng tiền sau thuế

 

 

 

 

                            

(Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………….).    

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán.

 - Tổng giá trị tiền hàng: ……………………..đồng - Đã bao gồm thuế .

     (Bằng chữ: …………………………………………………………………)

Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển của bên A

Điều 3: Trách nhiệm các bên.

3.1 Bên A:

- Tạo mọi điều kiện để bên B thực hiện hợp đồng.

- Cùng bên B lập biên bản  nghiệm thu , thanh lý hợp đồng.

- Thanh toán cho bên B theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.

3.2 Bên B:

- Giao hàng theo hợp đồng đảm bảo chất lượng đúng theo điều I.

- Giao hàng trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  - Bảo hành các thiết bị theo đúng tiêu chuẩn sản xuất.

- Cùng bên A lập biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Điều 4 : Những cam kết chung.

Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã qui định trong hợp đồng này, nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, hai bên ưu tiên giải quyết bằng phương pháp thương lượng. Trong trường hợp có vướng mắc không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Mọi phán quyết của tòa án là tối hậu và bắt buộc thi hành đối với cả hai bên.   

Hợp đồng gồm 03 trang và được lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản cùng có giá trị pháp lý ngang nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng.

                            

                           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

 


Download (621 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM