Mẫu giấy đề nghị thanh toán áp dụng cho cá nhân theo Thông tư 200/2014/TT-BTC


Mẫu giấy đề nghị thanh toán áp dụng cho cá nhân theo Thông tư 200/2014/TT-BTC cũng là một biểu mẫu thường được sử dụng trong hoạt động kế toán của các công ty có quy mô vừa và nhỏ. Hãy tham khảo n 

Đơn vị: …………….

Bộ phận:………………..

Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ... tháng ... năm....

Kính gửi: .......................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán: .............................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):..................................................................................

Nội dung thanh toán:......................................................................................

Số tiền:............................................................................................................

(Viết bằng chữ):..............................................................................................

(Kèm theo:.............................................................. chứng từ gốc).

Người đề nghị
thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

 


Download (365 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM