Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hoá


 

Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hoá là loại giấy tờ thông dụng của mọi công ty, doanh nghiệp – đặc biệt là các đơn vị hoạt động các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng hoá. Dưới đâ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO SẢN PHẨM

Số :……../2018/BBBG&NT

         Căn cứ hợp đồng kinh tế số: …../2018/HĐKT ngày…..tháng….. năm 2018 giữa Công ty TNHH A  và Công Ty TNHH B

         Hôm nay, ngày …..tháng …..năm 2018

          Tại trụ sở Công ty  TNHH A. Địa chỉ: số….đường……phường…..quận……

I.THÀNH PHẦN GỒM CÓ

1. Đại diện bên A: CÔNG TY TNHH A 

Đại diện: Bà/Ông………………………….Chức vụ:……………………………

               Bà:……………………………….Chức vụ: Kế toán

              Ông/bà:………………………………Chức vụ: Nhân viên

  Địa chỉ: ……………………………………………………………….

2. Đại diện Bên B: Công ty TNHH B

    Đại diện: Bà  …………………………..- Chức vụ: Giám đốc công ty

                    Ông:…………………………….Chức vụ: Nhân viên

    Địa chỉ: ……………………………………………………………….

       Số điện thoại :………………………………………………………..

Tài khoản số:…………………………………tại Ngân hàng…………………..

II.NỘI DUNG NGHIỆM THU

Hai bên nghiệm thu và bàn giao các sản phẩm/ hàng hoá như sau:

 

STT

 

Tên Sản Phẩm

 

ĐVT

Số Lượng

 

Đơn Giá

 

Thành Tiền

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền

 

 

 

 

 

VAT 10%

 

 

 

 

 

Tổng tiền sau thuế

 

 

 

 

                            

(Số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………….).

III.KẾT LUẬN

Bên B đã cung cấp đầy đủ sản phẩm/hàng hoá học  đúng số lượng, chất lượng như trong hợp đồng.

Bên A nhất trí nghiệm thu toàn bộ sản phẩm/ hàng hoá bên B cung cấp ở trên.

Biên bản thông qua vào hồi……giờ……phút ngày……tháng……năm…..2018  và được lập thành 03 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

        Đại diện bên A                                                                   Đại diện bên B

 


Download (427 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM