Danh sách huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Thuận 2020


Danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Thuận được cập nhật mới nhất năm 2020 với đầy đủ thông tên tên, mã hành chính của từng đơn vị xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Thuận.

Tỉnh Bình Thuận (Mã tỉnh 47), bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 124 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 phường, 12 thị trấn và 93 xã.

Danh sách huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Thuận năm 2020

Tên huyện, thành phố Đơn vị hành chính cấp xã
01 TP Phan Thiết 14 phường, 4 xã
02 Huyện Tuy Phong 2 thị trấn, 9 xã
03 Huyện Bắc Bình 2 thị trấn, 16 xã 
04 Huyện Hàm Thuận Bắc 2 thị trấn, 15 xã
05 Huyện Hàm Thuận Nam 1 thị trấn, 12 xã
06 Huyện Hàm Tân 2 thị trấn, 8 xã
07 Huyện Đức Linh 2 thị trấn. 10 xã
08 Huyện Tánh Linh 1 thị trấn, 12 xã
09 Huyện Đảo Phú Quý 3 xã
10 Thị xã La Gi 5 phường, 4 xã

Tỉnh Bình Thuận hiện nay có tổng diện tích là 7.81,8 km², cùng tổng dân số là 1.230.808 người (Mật độ dân số TB: 155 người/km²), trong đó dân số ở thành thị chiếm 38,06% với 468.459 người, dân số ở nông thôn chiếm 61,94% với 762.349 người. ( Theo kết quả điều tra dân số 1/4/2019).

Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận

Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận

Danh sách các xã, phường, thị trấn trực thuộc tỉnh Bình Thuận năm 2020.

Các xã, phường thuộc Tp Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

1. Phường Bình Hưng (Mã phường: 22939)

2. Phường Đức Long (Mã phường: 22954)

3. Phường Đức Nghĩa (Mã phường: 22942)

4. Phường Đức Thắng (Mã phường: 22948)

5. Phường Hàm Tiến (Mã phường: 22918)

6. Phường Hưng Long (Mã phường: 22951)

7. Phường Lạc Đạo (Mã phường: 22945)

8. Phường Mũi Né (Mã phường: 22915)

9. Phường Phú Hài (Mã phường: 22921)

10. Phường Phú Tài (Mã phường: 22927)

11. Phường Phú Thủy (Mã phường: 22924)

12. Phường Phú Trinh (Mã phường: 22930)

13. Phường Thanh Hải (Mã phường: 22936)

14. Phường Xuân An (Mã phường: 22933)

15. Xã Phong Nẫm (Mã phường: 22960)

16 Xã Thiện Nghiệp (Mã phường: 22957)

17. Xã Tiến Lợi (Mã phường: 22963)

18. Xã Tiến Thành (Mã phường: 22966)

Các xã, thị trấn thuộc huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

1. Thị trấn Liên Hương (Mã thị trấn: 22969)

2. Thị trấn Phan Ría Cửa (Mã thị trấn: 22972)

3. Xã Bình Thạnh (Mã xã: 22999)

4. Xã Chí Công (Mã xã: 22996)

5. Xã Hòa Minh (Mã xã: 22993)

6. Xã Phan Dũng (Mã xã: 22975)

7. Xã Phong Phú (Mã xã: 22978)

8. Xã Phú Lạc (Mã xã: 22987)

9. Xã Phước Thể (Mã xã: 22990)

10. Xã Vĩnh Hảo (Mã xã: 22981)

11. Xã Vĩnh Tân (Mã xã: 22984)

Các xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận

1. Thị trấn Chợ Lầu (Mã thị trấn: 23005)

2. Thị trấn Lương Sơn (Mã thị trấn: 23032)

3. Xã Bình An (Mã xã: 23014)

4. Xã Bình Tân (Mã xã: 23047)

5. Xã Hải Ninh (Mã xã: 23020)

6. Xã Hòa Thắng (Mã xã: 23053)

7. Xã Hồng Phong (Mã xã: 23056)

8. Xã Hồng Thái (Mã xã: 23041)

9. Xã Phan Điền (Mã xã: 23017)

10. Xã Phan Hiệp (Mã xã: 23044)

11. Xã Phan Hòa (Mã xã: 23035)

12. Xã Phan Lâm (Mã xã: 23011)

13. Xã Phan Rí Thành (Mã xã: 23050)

14. Xã Phan Sơn (Mã xã: 23008)

15. Xã Phan Thanh (Mã xã: 23038)

16. Xã Phan Tiến (Mã xã: 23026)

17. Xã Sông Bình (Mã xã: 23029)

18. Xã Sông Lũy (Mã xã: 23023)

Các xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

1. Thị trấn Ma Lâm (Mã thị trấn: 23059)

2. Thị trấn Phú Long (Mã thị trấn: 23062)

3. Xã Đa Mi (Mã xã: 23007)

4. Xã Đông Giang (Mã xã: 23074)

5. Xã Đông Tiến (Mã xã: 23068)

6. Xã Hàm Chính (Mã xã: 23098)

7. Xã Hàm Đức (Mã xã: 23092)

8. Xã Hàm Hiệp (Mã xã: 23101)

9. Xã Hàm Liêm (Mã xã: 23095)

10. Xã Hàm Phú (Mã xã: 23077)

11. Xã Hàm Thắng (Mã xã: 23104)

12. Xã Hàm Trí (Mã xã: 23089)

13. Xã Hồng Liêm (Mã xã: 23080)

14. Xã Hồng Sơn (Mã xã: 23086)

15. Xã La Dạ (Mã xã: 23065)

16. Xã Thuận Hòa (Mã xã: 23071)

17. Xã Thuận Minh (Mã xã: 23083)

Các xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

1. Thị trấn Thuận Nam (Mã thị trấn: 23110)

2. Xã Hàm Cần (Mã xã: 23116)

3. Xã Hàm Cường (Mã xã: 23128)

4. Xã Hàm Kiệm  (Mã xã: 23125)

5. Xã Hàm Minh (Mã xã: 23137)

6. Xã Hàm Mỹ (Mã xã: 23131)

7. Xã Hàm Thạnh (Mã xã: 23122)

8. Xã Mương Mán (Mã xã: 23119)

9. Xã Mỹ Thạnh (Mã xã: 23113)

10. Xã Tân Lập (Mã xã: 23134)

11. Xã Tân Thành (Mã xã: 23146)

12. Xã Tân Thuận (Mã xã: 23143)

13. Xã Thuận Quí (Mã xã: 23140)

Các xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

1. Thị trấn La Gi (Mã thị trấn: 23233)

2. Thị trấn Tân Minh (Mã thị trấn: 23230)

3. Xã Sơn Mỹ (Mã xã: 23266)

4. Xã Sông Phan (Mã xã: 23239)

5. Xã Tân Đức (Mã xã: 23251)

6. Xã Tân Hà (Mã xã: 23257)

7. Xã Tân Phúc (Mã xã: 23242)

8. Xã Tân Thắng (Mã xã: 23254)

9. Xã Tân Xuân (Mã xã: 23250)

10. Xã Thắng Hải (Mã xã: 23255)

Các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

1. Thị trấn Đức Tài (Mã thị trấn: 23194)

2. Thị trấn Võ Xu (Mã thị trấn: 23191)

3. Xã Da kai (Mã xã: 23297)

4. Xã Đông Hà (Mã xã: 23224)

5. Xã Đức Tín (Mã xã: 23215)

6. Xã Mê Pu (Mã xã: 23203)

7. Xã Nam Chính (Mã xã: 23206)

8. Xã Sùng Nhơn (Mã xã: 23200)

9. Xã Tân Hà (Mã xã: 23221)

10. Xã Trà Tân (Mã xã: 23227)

11. Xã Vũ Hòa (Mã xã: 23218)

Các xã, thị trấn thuộc huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

1. Thị trấn Lạc Tánh (Mã thị trấn: 23149)

2. Xã Bắc Ruộng (Mã xã: 23152)

3. Xã Đồng Kho (Mã xã: 23173)

4. Xã Đức Bình (Mã xã: 23179)

5. Xã Đức Phú (Mã xã: 23170)

6. Xã Đức Thuận (Mã xã: 23185)

7. Xã Gia An (Mã xã: 23176)

8. Xã Gia Huynh (Mã xã: 23182)

9. Xã Huy Khiêm (Mã xã: 23164)

10. Xã La Ngâu (Mã xã: 23161)

11. Xã Măng Tố (Mã xã: 23155)

12. Xã Nghị Đức (Mã xã: 23158)

13. Xã Suối Kiết (Mã xã: 23188)

Các xã thuộc huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận

1. Xã Long Hải (Mã xã: 23275)

2. Xã Ngũ Phụng (Mã xã: 23272)

3. Xã Tam Thanh (Mã xã: 23278)

Các xã, phường thuộc thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận

1. Phường Bình Tân (Mã phường: 232)

2. Phường Phước Hội (Mã phường: 232)

3. Phường Phước Lộc (Mã phường: 232)

4. Phường Tân An (Mã phường: 232)

5. Phường Tân Thiện (Mã phường: 232)

6. Xã Tân Bình (Mã xã: 23248)

7. Xã Tân Hải (Mã xã: 23245)

8. Xã Tân Phước (Mã xã: 23268)

9. Xã Tân Tiến (Mã xã: 23246)

Trên đây là danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Bình Thuận được cập nhật mới nhất trên chiasetainguyen.com ngày 03/03/2020.

Tham Khảo Thêm:

Danh sách đơn vị hành chính của 63 tỉnh thành Việt Nam

Nguồn: Gso.gov.vn, Wikipedia
Thông tin về tác giả Thanh Văn
Thanh Văn
Thích viết blog, các bài hướng dẫn hi vọng giúp ích các bạn sử dụng các công cụ online hiệu quả


TIỆN ÍCHDự báo thời tiết

Giá vàng ngoại tệ