Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn giá trị gia tăng mới nhất 2018 theo Thông tư số 39 của Bộ Tài chính


Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn giá trị gia tăng mới nhất theo Thông tư số 39 của Bộ Tài chính là loại giấy tờ mọi kế toán không thể thiếu. Khi xuất hoá đơn bị sai ở các lỗi như sai địa chỉ công t 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số: .........../BB-ĐCHĐ

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

- Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm 2018, tại Văn phòng Công ty TNHH ………….đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: Công ty TNHH……………………………..(Bên A)

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................ MST: .........................................

Đại diện ................................................. Chức vụ: ..................................................

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: Công ty TNHH…………………………..(Bên B)

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. MST: ....................................................

Đại diện: .......................................................... Chức vụ: ........................................

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ..................... ký hiệu .................. ngày ................. và xuất hóa đơn điều chỉnh số ..................... ký hiệu ................ ngày ........................... (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: .......................................................................................................

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

 

Nội dung trước điều chỉnh

Nội dung sau điều chỉnh

 

 

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 


Download (383 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM