Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC !


 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC  là loại giấy tờ thường được sử dụng trong các công ty, đơn vị.Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 

Đơn vị:………….

Địa chỉ: ………….

Mẫu số 05 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi:..................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:...........................................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):.............................................................................................

Nội dung thanh toán:.................................................................................................

Số tiền: ........................... (Viết bằng chữ):...............................................................

(Kèm theo ........................... chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên

 


Download (449 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM