Mẫu thông báo mời họp kỉ luật lao động mới nhất theo quy định pháp luật hiện hành


 

Với nhiều công ty, doanh nghiệp, khi sa thải một lao động phải tiến hành theo thủ tục quy định của pháp luật. Dưới đây, chiasetainguyen giới thiệu mẫu thông 

 

CÔNG TY …………………..

 

 
   

Số:…/ 20…/ TB

Thông báo lần thứ.....(1) về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018

THÔNG BÁO (2)

 

Kính gửi: Ông/bà ....

     (Chức vụ, bộ phận)

Căn cứ Bộ luật Lao động 2012;

Căn cứ Giấy ủy quyền số....của Giám đốc …. (nếu có).

(Công ty) đề nghị ông/bà ................................... số CMTND: ................... Do ... cấp ngày............., công việc... , đơn vị ... có mặt tại ..... (Công ty) vào lúc .... giờ ngày... tháng.... năm 20.... để tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đối với ông/bà theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị ông/bà ............. mang theo những giấy tờ sau đây:

  1. Bản tường trình viết tay.
  2. Những giấy tờ chứng minh lý do ..... của ông/bà ................ là chính đáng;

Đề nghị ông/bà ................... có mặt đúng thời gian nói trên tại phòng ... (Công ty) để tiến hành phiên họp kỷ luật. Ông có quyền mời người bào chữa cho mình tới phiên họp. Nếu ông/bà ............................ không có mặt vào thời điểm nói trên, (Công ty) sẽ tiến hành xử lý kỷ luật đối với ông theo đúng các quy định của pháp luật lao động hiện hành.

                                                                                                  GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

  • Ông ...............................................(3)
  • Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở (4)

 

 


[1]  Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động

[2]   Thông báo phải được gửi bằng văn bản ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp

[3]  Thông báo nãy cũng cần gửi đếnCha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi

[4] hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở

 


Download (445 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM