Mẫu phiếu thu  theo thông tư 133/2016/ TT – BTC mới nhất cho công ty


Cùng với Mẫu phiếu thu theo thông tư 200/2014/ TT – BTC, mẫu phiếu thu theo thông tư 133/2016/ TT – BTC là loại chứng từ tài chính không thể thiếu cho mỗi công ty. Hãy cùng tham khảo ! 

Đơn vị:…………….                                                   Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:……………..                        (Ban hành theo TT số: 133/2016/TT-BTC

                                                                ngày 26/08/ 2016 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU

Ngày …  tháng … năm ….

                                                                                                          Quyển số:…….

                                                                                                          Số:…….

                                                                                                          Nợ:…….

                                                                                                          Có:…….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Lý do nộp: …………………………………………………………………………..

Số tiền: ………………………………………………………………………………

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………..

Kèm theo: ………………………………………………………. Chứng từ gốc:

 

                                                             Ngày ............ tháng ............ năm 20.........

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý)

+ Số tiền quy đổi:

 

Bạn có thể tải về mẫu Phiếu thu theo thông tư 133/2016/ TT – BTC mới nhất cho công ty ngay tại đây.

 


Download (492 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM